Публічна оферта

Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину "мікроАмпер", далі за текстом - «Продавець», укласти електронний договір реалізації товарів дистанційним способом відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця                  https://space-power.top (далі -«Інтернет-сайт »).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення замовлення з присвоєнням йому унікального номеру на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, інформація про які представленя в Інтернет-магазині;
«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
«Продавець» - суб'єкт господарювання, який реалізовує товари, представлені на Інтернет-сайті.
«Покупець» - фізична чи юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити у повному розмірі і прийняти Товар на умовах даного Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар в наявності, представлений на Сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості, але не в більшій кількості, ніж в наявності у Продавця.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється в порядку та на умовах, описаних в розділі Доставка й оплата на Інтернет-сайті. .
5.2. Прі не надходження коштів протягом більше ніж 2-х календарних днів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.
5.3. Зміна Продавцем цін на товар без попередження про це Покупця не допускається

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, відбувається на умовах FCA (ІНКОТЕРМС-2010) - склад перевізника відповідно до вибраного Покупцем методу доставки при оформленні замовлення.
6.2. Методи доставки та їхні умови, які доступні Покупцеві, визначення в розділі Доставка й оплата на Інтернет-сайті.
6.3. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.
6.4. Право власності на товар переходять до Покупця разом з ризиком випадкової загибелі товару, відповідно до умов поставки згідно з п.6.1.

Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити дію цього Договору у разі порушення Покупцем умов цього договору;
- отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
- за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб;
- вимагати від Покупця своєчасної оплати за товар.
7.2. Продавець зобов'язаний:
- відвантажити Покупцю товари в межах наявного у нього асортименту на умовах даного Договору;
- відвантажити товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;
- повідомити Покупця про причини неможливості відвантаження товару протягом 2-х робочих днів з моменту появи даних обставин  та повернути суму попередньої оплати на рахунок Покупця протягом наступних п’яти робочих днів;
7.3. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
- забезпечувати Продавця копіями документів та інформацією, необхідними для виконання Договору;
7.4. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різний колір передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей, та якщо колір товару не є його основною характеристикою;
- зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів чи персональної інформації третім особам;
- експлуатацію товару Покупцем чи третіми особами;
8.3. Продавець несе відповідальність за пошкодження товару до моменту переходу ризиків відповідно до п.6.4 Договору та за відсутність браку згідно з п.3.6. Розмір відповідальності в будь-якому випадку не може перевищувати сплачену Покупцем суму вартості пошкодженого, невідвантаженого чи неякісного товару.
8.4. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.
8.5. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок  дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорними вважаються будь-які  обставини, які носять непереборний, масовий характер і/або роблять неможливим функціонування органів державної влади, підприємств, установ, організацій і роблять неможливим належне виконання зобов`язань за даним Договором.
8.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – передаються на розгляд в господарський суд згідно з чинним законодавством України.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://space-power.top
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» відповідно до Політики конфіденційності.
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Гарантія та повернення товару

10.1. Термін гарантії та її умови на товар визначаються для кожного товару окремо його виробником та забезпечуються авторизованими сервісними центрами. Якщо умови чи термін гарантії виробником не вказаний, Продавець надає гарантію на відсутність заводського браку з моменту переходу права власності на товар відповідно до п.6.4. Договору.
10.2. Умови гарантії наданої Продавцем описані в розділі Гарантія.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. Звертаємо вашу увагу, що Інтернет-магазин на Інтернет-сайті https://space-power.top , має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.